Regulamin

Jak to jest być przedszkolakiem w "Jeżyku"?


Zasady pobytu w naszej placówce:

1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie, godz. 6:30-17:30
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
Wypoczynek
Po obiedzie, we wszystkich grupach prowadzone są zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. To czas relaksu przy łagodnej muzyce i słuchaniu opowiadań do poduszki. Sjesta poobiednia to nie tradycyjne leżakowanie. Jeśli dziecko nie ma ochoty na spanie, to nie śpi - przegląda wtedy książki, słucha opowiadań bądź muzyki i odpoczywa.
Placówka realizuje tzw. zadanie publiczne i jest finansowana zgodnie
z jego zasadami.
Szczegółowe zasady o wzajemnej współpracy określa umowa wewnętrzna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem / prawnym opiekunem dziecka.

W przedszkolu realizowane sa następujące zajęcia:

  • Zajęcia ruchowe przy muzyce prowadzone przez nauczycieli
  • Język angielski
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Rytmika z elementami języka angielskiego
  • Gimnastyka z elementami korektywy
  • Opieka logopedyczna
  • Opieka psychologiczna

Należy pamiętać, że wszystkie działania powinny być dobrane proporcjonalnie do wieku i możliwości dziecka. Pierwsze lata życia dziecka powinny być okresem beztroskiej zabawy.